Algemene hostingvoorwaarden

Artikel 1: Definities

“Klant”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, samenwerkingsverbanden zonder
rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met VA-DC een
overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.
“Consument”: de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
“Overeenkomst(en)”: alle, in relatie met de Klant, door VA-DC gehanteerde
overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
“Gebruik”: het met de Klant (in de offerte) overeengekomen gebruik van webruimte, emailruimte
en databaseruimte, uitgedrukt in MB (Megabytes)

Artikel 2: Algemeen

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn zowel van toepassing op de
leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door VA-DC BV. (“VA-DC”).
De Algemene Voorwaarden worden door het plaatsen van de bestelling integraal en zonder enig
voorbehoud als aanvaard beschouwd door de Klant. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke
Overeenkomst maken de volledige en enige Overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle
voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of
mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke Overeenkomst. Algemene
voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.
De leveringsverbintenis van VA-DC van het door de Klant bestelde goed of bestelde dienst aan de
door VA-DC vastgestelde prijs die door de Klant werd betaald, vormt de hoofdverbintenis van de
Overeenkomst. Indien VA-DC afhankelijk is van de tussenkomst van een externe partij voor het
leveren van een door de Klant besteld goed of bestelde dienst, komt de leveringsverbintenis van
VA-DC tot stand onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde van beschikbaarheid, op het
ogenblik dat VA-DC de externe partij raadpleegt, van dat goed of die dienst aan de door VA-DC
vooropgestelde prijs die door de Klant werd betaald. De door de Klant betaalde prijs wordt vóór
realisatie van de opschortende voorwaarde beschouwd als een waarborg. VA-DC verbindt zich
ertoe binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de betaling van de waarborg de beschikbaarheid
tegen deze prijs bij de externe partij na te gaan. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op
het ogenblik dat VA-DC de externe partij raadpleegt, niet beschikbaar is, vervalt deze
Overeenkomst en zal VA-DC de door de Klant betaalde waarborg terugstorten, zonder verdere
verplichtingen tussen partijen. Indien het bestelde goed of de bestelde dienst, op het ogenblik dat
VA-DC de externe partij raadpleegt, beschikbaar is tegen een andere prijs, vervalt deze
Overeenkomst en zal VA-DC aan de Klant de keuze laten om deze afwijkende prijs te aanvaarden,
waardoor een nieuwe Overeenkomst tot stand komt tussen VA-DC en de Klant.

Artikel 3: Duur en beëindiging

Tenzij anders werd overeengekomen tussen de partijen, wordt de Overeenkomst voor 1 jaar
aangegaan en telkens voor eenzelfde duurtijd stilzwijgend verlengd. Elke partij kan de
Overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen door middel van een schriftelijke
kennisgeving per aangetekende zending of, in het geval van de Klant, elektronisch via
info@vadc.be, van ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één
jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de Overeenkomst.
De eenzijdige opzegging door de Klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op
welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de
vorderingen van VA-DC op de Klant onmiddellijk opeisbaar en blijven de reeds gefactureerde
bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaan making. In
het geval van ontbinding door de Klant mag de Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst
ontbinden dat nog niet door VA-DC is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar
is, heeft VA-DC recht op vergoeding van de schade die daardoor is ontstaan.

Artikel 4: Prijzen

De prijzen die door VA-DC op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds
onder voorbehoud van kennelijke schrijffouten. Individuele offertes zijn herroepelijk en geldig voor
15 dagen, tenzij in de offerte anders is vermeld. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij
anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur. Tenzij anders overeengekomen,
worden de prijzen die betrekking hebben op de dienstverlening berekend voor een periode van één
jaar. Bij aanvang van deze periode wordt de volledige prijs betaald overeenkomstig artikel 5.
De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door VA-DC worden
gewijzigd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De Klant wordt hiervan op de hoogte
gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijk gerichte communicatie. De
gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de Klant na twee maanden te rekenen vanaf de
individuele kennisgeving, tenzij de Klant gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het de
Overeenkomst kosteloos en zonder motivering op te zeggen. Opzegging door de Klant dient te
gebeuren per aangetekende zending of elektronisch via info@vadc.be binnen de dertig kalenderdagen die volgen op de individuele kennisgeving van de gewijzigde prijzen.
Elke promotie geldt per Klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van
misbruik door de Klant van promoties, bijvoorbeeld maar niet-limitatief door het bewust creëren van
meerdere accounts, behoudt VA-DC zich alle rechten voor en kan VA-DC bijvoorbeeld, maar niet limitatief,
promoties niet toepassen.

Artikel 5: Leverings-, betaal- en protesttermijnen

De door VA-DC opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Een
redelijke vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of
een schadevergoeding.
Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de Klant binnen de 8
werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten
schriftelijk te worden bekendgemaakt aan VA-DC. Eventuele klachten betreffende de levering of
prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten
of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de
verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde
bedragen, producten en diensten in.
Facturen moeten worden betaald binnen de maand na factuurdatum. Indien de Klant na 14
kalenderdagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij in gebreke na de eerste
aanmaning waarin de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn vermeld. Indien de Klant in
gebreke is, heeft dat de volgende consequenties: (i) over het openstaande bedrag is de wettelijke
rente verschuldigd; (ii) de Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40
euro als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom, dan wel, indien de Klant een Consument is,
het bedrag dat volgens de toepasselijke wetgeving verschuldigd is; (iii) De dienstverlening aan de
Klant kan zonder nadere waarschuwing worden opgeschort (en enige voor de Klant gehoste website
ontoegankelijk gemaakt) totdat de openstaande bedragen, inclusief rente, zijn voldaan; (iv) VA-DC
heeft het recht om de Overeenkomst naar keuze te ontbinden of beëindigen krachtens artikel 2 en
enig geleverd goed terug te nemen voor zover dit mogelijk is.
Registratie van een domeinnaam is alleen mogelijk als de Klant in het registratieproces zich er
voorafgaand uitdrukkelijk mee akkoord heeft verklaard dat de registratie direct kan plaatsvinden en
de Consument afstand doet van diens recht van herroeping zodra de domeinnaam daadwerkelijk is
geregistreerd. Artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden is dan niet van toepassing.

Artikel 6: Gedragsregels en notice / takedown

De Klant zal te allen tijde te goeder trouw samenwerken met VA-DC teneinde het verlenen van de
diensten te bevorderen. De Klant zal te allen tijde de diensten gebruiken in overeenstemming met de
Algemene Gebruikersvoorwaarden van VA-DC, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De meest recente
versie kan u terugvinden op https://vadc.be/privacy/. Indien
de klant niet voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, gaat
hij ermee akkoord om alle kosten en lasten te dragen die verband houden met de extra diensten die
door VA-DC worden uitgevoerd om eventuele problemen te verhelpen die het gevolg zijn van het
niet-nakomen door de Klant van zijn verplichtingen.
VA-DC kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de
internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het VA-DC
netwerk, of voor fouten van leveranciers die hiertoe aanleiding geven. De Klant is als enige
aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het goed, de dienst of de software daarbij rekening
houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van VA-DC.

Artikel 7: Registratie van domeinnamen en Office 365

Het correct uitvoeren van de betaling door de Klant en de ontvangst van een welkomstmail en
factuur van VA-DC is geen garantie op de registratie van de domeinnaam. De domeinnaam is pas
geregistreerd na een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging aan de Klant van de domeinregistratie
door VA-DC. Als zou blijken dat VA-DC de domeinnaam niet kan registreren door een fout van de
Klant, bijvoorbeeld doordat de Klant niet de huidige houder van een reeds geregistreerde
domeinnaam blijkt te zijn, is de Klant gehouden om een vergoeding van de administratiekost t.b.v.
25 EUR te betalen aan VA-DC, onverminderd het recht van VA-DC om vergoeding van de
werkelijk geleden schade te vorderen.
De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante
verantwoordelijken voor de registratie van domeinnamen (zoals DNS Belgium (http://www.dns.be),
SIDN (http://www.sidn.nl), DNS.LU (http://www.dns.lu), Afnic (http://www.afnic.fr) of ICANN
(http://www.icann.org)). De Klant heeft kennisgenomen van en aanvaardt deze algemene
voorwaarden voor de domeinnaamregistratie, beschikbaar op de website van het domein registry en
verklaart dat VA-DC hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. Voor
specifieke voorwaarden verwijst VA-DC naar de websites van de relevante verantwoordelijken voor
de registratie van domeinnamen. VA-DC draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor
de beslissing van de Klant om een bepaalde domeinnaam te registreren of voor het registreren van
domeinnamen op verzoek van de Klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden.
De Klant zal VA-DC vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van
een domeinnaam op verzoek van de Klant.
Bij het aanmaken van een Microsoft Office 365-gebruikersaccount moet de gebruiker instemmen
met de Microsoft Cloudovereenkomst: https://docs.microsoft.com/en-us/partner-center/agreements.
Meer informatie vindt u in het volledige Microsoft Service Agreement:
https://technet.microsoft.com/library/jj819284.aspx. VA-DC treedt op als tussenpersoon en is niet
aansprakelijk voor schade, verliezen of kosten.

Artikel 8: Herroepingsrecht

Wanneer de Klant een Consument is, beschikt deze over een termijn van 14 dagen om de
Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen.
De termijn van 14 dagen begint te lopen vanaf de dag dat de Overeenkomst werd gesloten of,
ingeval van verkoop van goederen, vanaf de dag dat de Consument de goederen fysiek in bezit
neemt.
Indien de Consument gebruik wenst te maken van dit herroepingsrecht, brengt hij VA-DC hiervan
schriftelijk op de hoogte binnen de hierboven vermelde termijn. VA-DC zal de Consument
vergoeden van alle ontvangen betalingen en leveringskosten door middel van hetzelfde betaalmiddel
als hetgeen door de Consument werd gebruikt, vanaf het moment dat alle goederen zijn
teruggekregen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

VA-DC is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk
behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.
De totale aansprakelijkheid van VA-DC voor schade geleden door de Klant als gevolg van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming door VA-DC van zijn verplichtingen onder deze
overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een
met de Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van
VA-DC, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks
van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de
vergoedingen (exclusief btw) die de Klant onder de overeenkomst verschuldigd is, of, indien de
overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de
vergoedingen die de Klant in de laatste drie (3) maanden verschuldigd was. In geen geval zal echter
de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tienduizend (10.000) euro (exclusief
btw).
VA-DC is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van VA-DC wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant
VA-DC onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een termijn van
minstens 14 kalenderdagen ter zuivering van de tekortkoming, en VA-DC ook na die termijn
toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat VA-DC in
staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 30 kalenderdagen na de ontdekking
van de schade te zijn ontvangen door VA-DC.
De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van VA-DC, alsook
voor overlijden of lichamelijk letsel van de Klant ten gevolge van een doen of nalaten van VA-DC.
De Klant is jegens VA-DC aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of
tekortkoming is ontstaan. De Klant vrijwaart VA-DC tegen aanspraken betreffende het bij de
gebruikmaking van de diensten of goederen door of met toestemming van de Klant niet naleven van
de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van
personen die weliswaar geen werknemers van de Klant zijn, maar de diensten of goederen
desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van de Klant hebben gebruikt.

Artikel 10: Verwerking van persoonsgegevens

Indien de Klant als ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) persoonsgegevens verwerkt met gebruikmaking van de diensten, producten of goederen van
VA-DC, dient de Klant op grond van de AVG een ‘verwerkersovereenkomst’ te sluiten met VA-DC
en gebruik te maken van de mogelijkheid die VA-DC hiertoe biedt. Voor zover de Klant geen
gebruik maakt van de optie die VA-DC biedt om een verwerkersovereenkomst te sluiten,
garandeert de Klant de geleverde diensten of goederen niet te zullen gebruiken voor het verwerken
van persoonsgegevens en vrijwaart de Klant VA-DC tegen alle schade of claims die gebaseerd zijn
op de stelling dat enige verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van de diensten of
goederen onrechtmatig zou zijn.
Indien de Klant als natuurlijke persoon (‘betrokkene’ in de zin van de AVG) gebruik maakt van de
diensten, producten of goederen van VA-DC, zal VA-DC voldoen aan alle verplichtingen die de
AVG aan VA-DC als ‘verantwoordelijke’ oplegt, in overeenstemming met de privacy policy en het
registerbeleid van VA-DC (https://vadc.be/privacy/).

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de
ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of
gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen VA-DC en de Klant, dan wel
die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij VA-DC of diens leveranciers. De levering van
producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.
De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van
de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Klant zal
zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of
anderszins aan de Klant opgelegd. De Klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van VA-DC de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk
openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De Klant zal aanduidingen
van VA-DC of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere
rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. VA-DC staat ervoor in dat zij
gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de Klant te verstrekken en vrijwaart de Klant tegen
eventuele aanspraken van derden terzake.
Deze bepaling is niet van toepassing indien en voor zover de producten en/of resultaten van de
diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden,
tenzij de Klant in het laatstgenoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend
betrekking hebben op de door VA-DC geleverde producten en/of resultaten van de diensten. Het is
VA-DC toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens producten,
diensten of goederen. Indien VA-DC door middel van technische bescherming deze producten,
diensten of goederen heeft beveiligd, is het de Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen
of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

Artikel 12: Varia

De rechten en verplichtingen die uit deze Overeenkomst gesloten met VA-DC voor de Klant
voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen,
zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van VA-DC.
Indien een bepaling van een met VA-DC gesloten Overeenkomst of de toepassing ervan voor om
het even welke partij of omstandigheid nietig of onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest
van de Overeenkomst geen afbreuk doen.
Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers, contactpersonen en emailadressen
van de Klant moeten onmiddellijk door de Klant aan VA-DC worden meegedeeld.
Indien de Klant verzuimt om dit onmiddellijk te melden, kan VA-DC de kosten voor opzoekingswerk
of geretourneerde zendingen verhalen op de Klant. De logfiles en overige al dan niet elektronische
administratie van VA-DC vormen volledig bewijs van stellingen van VA-DC en de door VA-DC
ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek,
behoudens tegenbewijs te leveren door de Klant.

Artikel 13: Overmacht

Gebeurtenissen van overmacht zullen VA-DC, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van haar
verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat VA-DC de Klant schriftelijk
op de hoogte brengt en de overmacht beschrijft, en de uitvoering van de betreffende verplichtingen
onmiddellijk verderzet wanneer en voor zover de gebeurtenis van overmacht verdwenen is. De Klant
zal geen recht hebben om schadevergoeding te vorderen voor het niet-nakomen door VA-DC van
één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van overmacht.

Artikel 14: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op deze Overeenkomst gesloten met VA-DC is het Belgische recht van toepassing. Voor zover door
de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan
naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor
het arrondissement waarin VA-DC gevestigd is.